سلام و احترام

دانشجویانی که قرار است نقد اثر (آثار) هنرمند مورد نظر را برای تکلیف کلاسی نیمسال 961 ارائه نمایند به نکات زیر دقت نمایند:

1. فایل ارسالی در دو قالب word & pdf باشد.

2. قلم متن B Zar اندازه 14 و متن به صورت دوستونی A4 باشد.

3. تعداد صفحات حداقل 5 و حداکثر 10 صفحه باشد.

4. اجزای متن شامل مقدمه کوتاه (زندگی نامه هنرمند و کلیات اثر یا آثار منتخب)، عنوان معرف اثر (آثار) همراه متن متعلق به آن (توصیف و تفسیر) و نتیجه گیری باشد.

5. متن دارای پی نوشت باشد (شامل ذکر منابع مورد استفاده احتمالی به روش شیکاگو/ توضیحات مکمل و عبارات معادل انگلیسی)

6. متن تنظیم شده حداکثر تا تاریخ 15 دی به نشانی a.r.karimi@iran.ir فرستاده شود.

7. دقت شود دانشجو با ایمیل شخصی خود اقدام به ارسال فایل ها نماید. در گام بعد از وصول آنها اطمینان حاصل نماید.

والسلام ...