هوالعالم

کارگاه آشنایی با مقاله نویسی علمی

توسط پژوهشسرای دانش آموزی اداره آموزش و پرورش فریمان

در تاریخ پنج شنبه 25 دی 1393 در محل این اداره برگزار شد.

مخاطبان: معلمان مقاطع مختلف تحصیلی مدارس شهر فریمان

مدرس: علیرضا کریمی

مواد درسی:

1 . مسئله یابی

2 . طرح تحقیق

3 . گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات

4 . ساختار مقاله علمی