الف) عنوان (وسط چین)

ب) مشخصات نویسنده (گان) (چپ چین زیر عنوان)

(شامل نام و نام خانوادگی، رشته و مرتبه علمی و نشانی پست الکترونیکی)

پ) چکیده

(100 تا 200 واژه)

ت) واژگان کلیدی

(3 تا5 واژه اصلی تحقیق)

* تا این مرحله در صفحه اول تنظیم شود و مراحل بعد از صفحه دوم.

ث) مقدمه

(بیان مسئله، ضرورت، جامعه آماری و موارد مهم در آماده سازی ذهنی مخاطب)

ج) روش پژوهش

(تحقیق از نظر هدف و روش، پرسش ها و فرضیات تحقیق، روش تحقیق و شیوه گردآوری داده ها)

چ) اطلاعات و داده ها

(شامل تمام اطلاعات و داده های گردآوری شده با طبقه بندی موضوعی یا تاریخی)

ح) تجزیه و تحلیل

(شامل تفکیک و تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به پرسشها و آزمون فرضیات)

خ) نتیجه گیری

(شامل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و دستاورد تحقیق)

د) منابع

(ذکر شناسه تمام منابع مورد استفاده اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و مصاحبه)

*شایسته است منابه به نسبت انواع آن تفکیک شود

ذ) پیوست ها

(شامل الصاق اطلاعاتی در قالب تصویر، نمودار، شکل و . . . مرتبط  که درون متن امکان آمدنش نباشد)

* حجم مقاله به طور معمول حداکثر بیست صفحه نرم افزار واژه پرداز است، قلم لوتوس با اندازه 14 و فاصله خطوط 1.25

* در مقاله ارجاع مطالب به منایع اصلی و معتبر مهم است.

* متن چکیده و نتیجه گیری کاملا به قلم نویسنده است و نباید در آن به منبعی ارجاع داد.

* زمان نگارش چکیده انتهای نگارش کل مقاله است و محل قرارگیری آن در ابتدا.